עמותה מס. 58-004-984-9

איגוד יוצאי ליטא בישראל

ASSOCIATION OF LITHUANIAN JEWS IN ISRAEL

 

 1. שם האיגוד:

בעברית: איגוד יוצאי ליטא בישראל

באנגלית: ASSOCIATION OF LITHUANIAN JEWS IN ISRAEL

 1. כתובת האיגוד:

בית התעשיינים – רחוב המרד 29 – קומה 10, תל אביב

 1. מטרות האיגוד:

א.      לעודד, לקדם, לטפח ולסייע לעליית יהודי ליטא ולקליטתם החברתית, התרבותית והכלכלית בישראל.

ב.      לטפח, לעודד ולהחדיר בין יוצאי ליטא את המורשת הרוחנית, הציבורית והתרבותית של יהדות ליטא על צורותיה.

ג.        לתכנן, להקים ולסייע בהקמתם, קיומם וניהולם של מפעלי תרבות של יוצאי ליטא, בני משפחותיהם והתלויים בהם.

ד.      להשתתף בקרנות, מוסדות, מפעלים וגופים בישראל ובחוץ לארץ למטרות עזרה הדדית של יוצאי ליטא בכל אתר ואתר.

ה.      ליזום, לעודד הקמתם, קיומם וניהולם של מפעלים קונסטרוקטיביים, חינוכיים, מלגות, מפעלי הנצחה ולפתח קשרי אחווה בין יוצאי ליטא, בני משפחותיהם וצאצאיהם.

ו.         לעודד ולסייע בהקמת מועדונים, ספריות, תערוכות, הוצאה לאור של כתבי עת, עבודות מחקר, ספרים ועלונים על המורשה של יהודי ליטא, חינוך, חברה ונושאים כלל יהודיים.

ז.       ליזום כנסים, מפגשים, סימפוזיונים אזוריים, ארציים ובינלאומיים בישראל ובארצות תבל לשם טיפוח התודעה של השואה ומחקר תקופתה.

ח.      להשתתף בכנסים, מפגשים, סימפוזיונים אזוריים, ארציים ובינלאומיים בישראל ובארצות תבל לשם טיפוח התודעה של השואה ומחקר תקופתה בהתאם להחלטות הנהלת האיגוד.

 1. סמכויות האיגוד:

א.      האיגוד הוא אישות משפטית עם כל הזכויות המוקנות לאישות משפטית ובכלל זה הסמכות להתקשר בחוזים, לרכוש ולהעביר נכסי דלא ניידי ודניידי, מתקנים, מנגנונים, מטלטלים וזכויות מכל סוג ומין שהם.

ב.      בתור אישות משפטית מסמכות האיגוד להופיע כתובע, נתבע, נאמן, מורשה, מפקח מנהל, סוכן, נציג ובכל תפקיד משפטי אחר.

ג.        לקבל תרומות, הקדשות, מענקים, הקצבות ממקורות ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים, עיזבונות, מתנות כסף ושווה כסף, נכסי דלא ניידי ודניידי, זכויות בכל צורה ואופן הן בישראל והן בכל מקום שהוא בעולם תוך כדי עדכון לחברי הנהלת האיגוד.

ד.      להלוות כספים בין בעצמו ובין באמצעות אגודה או גוף משפטי כלשהו לחברי האיגוד לתקופה ובתנאים כפי שהנהלת האיגוד תמצא לנכון ולמועיל מזמן לזמן. לקבלת החלטת הנהלה לפי סעיף זה נדרש רוב של 75% מחברי הנהלת האיגוד.

ה.      ללוות כספים ממוסדות, מרשויות ממשלתיים וציבוריים ומגופים משפטיים וכן מיהודים בישראל ובכל חלקי תבל ללא הגבלה של סכום נגד בטחונות ו/או שעבודים של נכסי האיגוד או הכנסותיו וגם/או בלי בטחונות ובתנאים כפי שתקבע הנהלת האיגוד מזמן לזמן, וכן למתן עידוד וסיוע לחברי האיגוד. לקבלת החלטת הנהלה לפי סעיף זה נדרש רוב של 75% מחברי הנהלת האיגוד.

ו.        להוציא כספים לצרכי דת, חינוך, תרבות וחברה, לפעולות ארגוניות, קונסטרוקטיביות, מדעיות, חינוכיות, משפטיות ואחרות.

ז.       ליזום, לארגן ולהקים חוגים, סניפים וגם אגודות בכל מקום בישראל לקידום מטרות האיגוד ולעשות כל דבר נחוץ ומועיל לשם מטרות האיגוד.

 1. חברות באיגוד:

חברים באיגוד יהיו:

יחידים יוצאי ליטא ו/או צאצאיהם בני גיל 18 ומעלה, שהנהלת האיגוד תחליט ברוב של חברי ההנהלה לקבלם כחבר באיגוד.

 1. דרך התקבלות לחברות באיגוד:

הרוצה להתקבל כחבר באיגוד יגיש בקשה שתובא לאישור הנהלת האיגוד.

 1. חובות וזכויות חבר האיגוד, ההנהלה ומוסדות האיגוד:

א.      כל חבר חייב למלא אחרי הוראות והחלטות מוסדותיו ולקיים את תקנון האיגוד כפי שיהיה בתוקף מזמן לזמן.

ב.      כל חבר חייב לשלם לאיגוד דמי חבר כפי שתקבע הנהלת האיגוד לכל חבר או לכל סוג חברים.

ג.        אף חבר לא יקבל שכר ואף לא תמורה חומרית או אחרת מהאיגוד או מכל גוף אחר עקב ו/או עבור מילוי תפקיד כלשהו באיגוד או למענו בין כחבר ההנהלה, חבר ועדת הביקורת או חבר בכל ועדה אחרת או במילוי תפקיד אחר כלשהו.

 1. הפסקת חברות באיגוד:

א.      לפי בקשת החבר בכתב להנהלת האיגוד ולאחר סילוק כל חובותיו לאיגוד.

ב.      עם פירוק התאגיד שהוא החבר באיגוד או עם מינוי כונס נכסים או מפרק של התאגיד.

ג.        עם פטירתו של החבר, או הכרזתו כפושט רגל או במקרה של אי שפיות הדעת.

ד.      במקרה של פיגור בתשלום של דמי חבר במשך 24 חודשים ומעלה.

ה.      לא יוצא חבר מהאיגוד אלא מן הטעמים שפורטו בתקנון ולאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו.

 1. נכסי האיגוד ורווחיו:

א.      חבר האיגוד לא יהיה זכאי לכל חלק מהכנסות האיגוד ואף לא לכל חלק מרווחיו ואף לא לכל חלק מנכסי האיגוד גם במקרה של פרוק האיגוד.

ב.      כל רווחיו וטובות ההנאה מנכסי האיגוד ומרווחיו מיועדים למטרות האיגוד בלבד. חלוקת הרווחים או טובות הנאה כל שהן מנכסי האיגוד ומרווחיו לחבריו – אסורה בהחלט.

ג.        חבר הפורש מהאיגוד מכל עילה שהיא, לא תהיה לו כל זכות תביעה לחלק כל שהוא בנכסי האיגוד או ברווחיו ואף לא לכספים שהוא שילם לאיגוד כדמי חבר, כתרומה ובכל צורה ואופן שהם ויישארו בבעלותו הבלעדית של האיגוד.

 1. מוסדות האיגוד:

א.      האסיפה הכללית.

ב.      ההנהלה.

ג.        ועדת ביקורת.

 1. אסיפה כללית:

א.      אסיפה כללית רגילה של חברי האיגוד תתקיים במועדים הקבועים בתקנון האיגוד ולא פחות מאחת לשנה.

ב.      ההנהלה רשאית לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין לפי החלטתה.

ג.        ההנהלה חייבת לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת או של עשירית מכלל חברי האיגוד.

ד.      מניין חוקי של חברים לפתיחת אסיפה כללית הינו שליש (1/3) מכלל החברים הרשומים באיגוד.

ה.      אם במועד שתקבע הנהלת האיגוד לפתיחת האסיפה הכללית לא יהיה נוכח מניין חוקי של חברים – תתקיים האסיפה הכללית באותו המקום כעבור חצי שעה (30 דקות) מהמועד שנקבע לכתחילה לפתיחת האסיפה וכל מספר חברים שישתתף בה ייחשב למניין חוקי של האסיפה הכללית לשם קיום דיונים ולשם קבלת החלטות.

ו.        לכל חבר האיגוד יהיה קול אחד.

 1. סדרי הדיון באסיפה כללית:

א.      האסיפה הכללית תיפתח על ידי יושב ראש הנהלת האיגוד ומיד לאחר זאת ייבחר יושב ראש האסיפה.

ב.      סדר היום של אסיפה כללית רגילה יכלול:

(1)     דין וחשבון הנהלת האיגוד כולל דין וחשבון כספי ומאזן מאושר על ידי רואה חשבון או יועץ מס מוסמך.

(2)     תוכנית פעולה להבא.

(3)     בחירת הנהלה של האיגוד וועדת ביקורת. הבחירות יתקיימו בהתאם לכללים המופיעים בסעיף 15 לתקנון. שיטת הבחירות תקבע על ידי הנהלת האיגוד היוצאת ברוב של שני שליש (2/3) מחברי ההנהלה. אם לא תתקבל שיטת בחירות ברוב של שני שליש (2/3) מחברי ההנהלה, תישאר על כנה שיטת הבחירות שבה נבחרה ההנהלה הקודמת.

(4)     עניינים אחרים שתקבע הנהלת האיגוד או שהאסיפה הכללית תכללם בסדר יומה.

ג.        סדר היום של אסיפה כללית יוצאת מן הכלל יכלול רק את העניינים אשר לשמם כונסה.

ד.      ההחלטות באסיפה כללית יוצאת מן הכלל תתקבלנה ברוב רגיל מכלל החברים שישתתפו בהצבעה.

ה.      על פרטיכל אסיפה כללית יחתום היושב ראש של אותה אסיפה.

 1. הנהלת האיגוד:

א.      הנהלת האיגוד תיבחר באסיפה כללית במספר בלתי זוגי כפי שתקבע האסיפה הכללית מפעם לפעם.

ב.      הנהלת האיגוד תכונס 14 יום לאחר האסיפה הכללית בה נבחרה ההנהלה כשעל סדר יומה: בחירת יושב ראש וממלאי תפקידים אחרים, כפי שתקבע ההנהלה.

ג.        הנהלת האיגוד תייצג את האיגוד כלפי חוץ וכלפי פנים עם מלוא הסמכויות לפעול בהתאם לתקנון האיגוד והחלטות האסיפה הכללית.

ד.      ישיבות ההנהלה תתקיימנה במקום ובזמן שיקבעו על ידי יושב ראש ההנהלה בהודעה שתשלח לכל חברי ההנהלה לפחות שלושה (3) ימים לפני ישיבת ההנהלה.

ה.      מניין חוקי ייחשב בנוכחותם של רוב חברי ההנהלה (כולל ייפוי כוח) ובהעדר רוב כזה תדחה הישיבה למועד אחר כפי שיקבע היושב ראש.

ו.        בהעדר רוב בישיבה הנדחית – ייחשב למניין חוקי כל מספר של חברי הנהלה הנוכחים ובלבד שהזמנה על קיום הישיבה הנדחית תשלח לכל חברי ההנהלה ובה יצוין כי הישיבה תתקיים והחלטותיה תהיינה ברות תוקף בכל מספר של חברי ההנהלה שיהיו נוכחים בה.

ז.       בישיבה נדחית יידונו העניינים שהיו על סדר יומה של הישיבה בה נעדר רוב.

ח.      ההנהלה תמנה רואה חשבון או יועץ מס מוסמך ויועץ משפטי של האיגוד.

ט.      כל מסמך המחייב את האיגוד ייחתם על ידי שני חברי הנהלת האיגוד שהוסמכו כדין לחתום ולהתחייב בשם האיגוד בתוקף התקנון או בתוקף החלטת הנהלת האיגוד בצירוף חותמת האיגוד.

י.        החלטות הנהלת האיגוד תתקבלנה ברוב רגיל של החברים המשתתפים בישיבה של ההנהלה אשר בה נתקבלו ההחלטות.

יא.   לפי דרישת חמישה (5) חברי הנהלה יכנס היושב ראש ישיבת הנהלה תוך חמישה (5) ימים מתאריך קבלת הדרישה ובמקרה של סירוב – תכונס ישיבת ההנהלה על ידי הודעה בחתימת חמשת (5) החברים שדרשו ישיבה ובלבד שיציינו בהודעה את סדר היום של ישיבה זו. לא ידונו בישיבה זו שאלות אחרות מלבד אלה שצוינו בסדר היום.

יב.    במקרה שמספר הקולות בישיבת ההנהלה יהיה שקול, תהיה ליושב הראש זכות דעת מכרעת.

יג.     המידע העדכני והאינפורמטיבי הנוגע לאיגוד יועבר לחברי ההנהלה בצורה שוטפת ובהקדם האפשרי.

יד.    כל בעלי התפקידים באיגוד וחברי ההנהלה מחויבים בשקיפות מלאה כלפי כלל חברי ההנהלה בכל הנוגע לפעילות הקשורה לאיגוד.

 1. ועדת ביקורת:

א.      ועדת הביקורת תיבחר באסיפה כללית במספר בלתי זוגי של חברים כפי שייקבע באסיפה ובלבד שמספר חבריה לא יהיה פחות משלושה (3) ולא יעלה על חמישה (5).

ב.      מתפקידה של ועדת הביקורת לבדוק ולפקח, על כל הפעולות הכספיות של האיגוד, לבדוק מזמן לזמן את מצב הקופה של האיגוד, להכין ולמסור דין וחשבון לאסיפה הכללית של האיגוד.

ג.        מסמכותה של ועדת הביקורת לדרוש ולקבל הסברים מהנהלת האיגוד בכל דבר ועניין הקשור או נוגע לפעולה כספית של האיגוד.

ד.      ועדת הביקורת תבחר מבין חבריה יושב ראש אשר ייצג את ועדת הביקורת בפני מוסדות האיגוד.

ה.      ועדת הביקורת תתכנס לישיבותיה לפי הזמנת היושב ראש ותקבע את סדרי פעולותיה כפי שתמצא לנכון. ועדת הביקורת תהיה רשאית לקבוע את סדרי העבודה וחלוקת התפקידים בין חבריה.

ו.        במקרה של התפטרות או נבצרות של אחד מחברי ועדת הביקורת, הנהלת האיגוד רשאית לבחור מחליף.

 1. בחירות להנהלה ולועדת הביקורת:

א.      שיטת הבחירות תקבע על ידי הנהלת האיגוד היוצאת ברוב של שני שליש (2/3) מחברי ההנהלה. אם לא תתקבל שיטת בחירות ברוב של שני שליש (2/3) מחברי ההנהלה, תישאר על כנה שיטת הבחירות שבה נבחרה ההנהלה הקודמת.

ב.      30 ימים לפני כינוס האסיפה הכללית לצורך בחירות, הנהלת האיגוד תמנה ועדת בחירות שמספר חבריה לא יהיה פחות משלושה (3) ולא יעלה על חמישה (5).

ג.        החברים בועדת הבחירות, יכולים להיות חברי האיגוד, אך לא חברי הנהלת האיגוד או חברי ועדת הביקורת. החברים בועדת הבחירות אינם יכולים להיות מועמדים להנהלת האיגוד או לועדת הביקורת.

ד.      ועדת הבחירות תמליץ להנהלה על שיטת הבחירות הרצויה.

ה.      ועדת הבחירות תכין את נוהל הבחירות בהתאם להחלטת ההנהלה על שיטת הבחירות ותארגן את תהליך הבחירות.

 1. פירוק מרצון:

האיגוד (במקרה דנן, העמותה) רשאי, באסיפה כללית, להחליט על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק או מפרקים. ההחלטה טעונה רוב של שני שלישים מן המצביעים באסיפה, שעליה ניתנה לכל חברי האיגוד (במקרה דנן, העמותה) הודעה 21 ימים מראש תוך ציון שיוצע באסיפה להחליט על פירוק.

 1. שינויים בתקנון:

הצעה לשינוי התקנון לא תדון באסיפה הכללית אלא אם כן תוגש להנהלת האיגוד ארבעה עשר (14) ימים לפני יום פתיחת האסיפה הכללית.

 1. חותמת האיגוד:

א.      לאיגוד תהיה חותמת גומי הנושאת את שמו.

ב.      החותמת תישמר בידי הנהלת האיגוד.

 1. חיסול האיגוד:

א.      אסיפה כללית יוצאת מן הכלל של האיגוד תוכל ברוב של 75% ממספר החברים הנוכחים בה להחליט על חיסול האיגוד.

ב.      במקרה ותתקבל החלטה על חיסול האיגוד יועברו כל נכסיו וזכויותיו של האיגוד למשרד החינוך של ממשלת ישראל או מי שיבוא במקומו של משרד זה באותו זמן (להלן משרד החינוך) עם הוראה מפורשת וכתנאי מוקדם שהנכסים והזכויות של האיגוד שיועברו למשרד החינוך כאמור לעיל יהוו קרן על שם יהדות ליטא ותקרא "קרן יהדות ליטא" (להלן הקרן). הקרן תוקם ותנוהל על ידי חבר נאמנים שמחציתם ייבחרו באסיפה כללית יוצאת מן הכלל של האיגוד, אשר בה תתקבל החלטה על פירוק האיגוד, מבין פעילי יוצאי ליטא ו/או צאצאיהם, ומחציתם יתמנו על ידי שר החינוך או מי שיבוא במקומו לעמוד בראש משרד החינוך. יושב ראש חבר הנאמנים של הקרן הנ"ל ייבחר מבין פעילי יוצאי ליטא ו/או צאצאיהם שייבחרו באסיפה הכללית היוצאת מן הכלל הנ"ל. לכל אחד מחבר הנאמנים יהיה קול אחד ואילו ליושב ראש חבר הנאמנים יהיו שני קולות.

ג.        קרן יהדות ליטא תתנהל בהתאם לאמנה שתחתם בין נציגי האיגוד שייבחרו לחבר הנאמנים של הקרן לבין משרד החינוך או לבין מי שיבוא במקומו של משרד זה באותו זמן.

ד.      נכסיה וזכויותיה של "קרן יהדות ליטא" ישמשו לקידום מורשת יהדות ליטא, מחקר תולדותיה ועזרה לעולים, תלמידים, סטודנטים ונזקקים נבין יוצאי ליטא בישראל.

 1. זכות תביעה:

במקרה של חיסול האיגוד לא תהיינה לאף אחד מחברי האיגוד ואף לא לחברי ההנהלה וועדת הביקורת של האיגוד שום זכות תביעה לחלק כלשהו מנכסי האיגוד או רווחיו ואף לא לכספים שהחבר שילם לאיגוד כדמי חבר, כתרומה ובכל צורה ואופן שהם.